Χρήσιμα Έγγραφα

Ένας προπονητής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α., μπορεί να συνεργαστεί με έναν σύλλογο με τους παρακάτω τρόπους.

 

1)Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης (Δηλωμένη στον Ε.Φ.Κ.Α.).

2) Σύμβαση με εργόσημο.

3) Ανεξάρτητος συνεργάτης, το οποίο προϋποθέτει “έναρξη επαγγέλματος” σε Ε.Φ.Κ.Α. και εφορία. Στην περίπτωση αυτή ο προπονητής πρέπει να έχει συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το σωματείο και να παρέχει παραστατικό πληρωμής. Οι συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αφορούν τις προπονητικές ώρες και όχι τις ώρες αγώνα.

4) Για τούς προπονητές που εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, θα πρέπει να έχουν πάρει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους. Κατόπιν της ειδικής άδειας θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα συνάψουν με το συνεργαζόμενο σωματείο.

 

Σύμβαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. δεν έχει νομική ισχύ. Συνιστούμε σύναψη Ιδιωτικών Συμφωνητικών ή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατατεθειμένων στην εφορία, έτσι ώστε οι προπονητές να έχουν όχι μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Τα δικαιώματα εξασφαλίζονται μόνο με νόμιμες συμβάσεις.