Κανονισμός Προπονητών

ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Το επάγγελμα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
2. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 και 2 του Ν.2725/1999 και τον παρόντα κανονισμό υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή Πετοσφαίρισης απαιτείται :
α. πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στην Πετοσφαίριση, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ.4 του άρθρου 31 Ν.2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή δίπλωμα των σχολών του άρθρου 12 παρ.4 του παρόντος.
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2858/2000 (ΦΕΚ 247/α/7- 11-2000).
γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7-11-2000).

δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147), εκδιδόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 4. Για όσους
κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999 και μέχρι να λειτουργήσει η ανωτέρω πενταμελής Επιτροπή, της Επιτροπής ισοτιμιών της παρ. 22 του άρθρου 135 του Ν.2725/1999 όπως προσετέθη με την παράγραφο 13 του άρθρου 77 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή Πετοσφαίρισης από Τ.Α.Α. ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης (εφόσον δημιουργηθούν) ή όπως αλλιώς αυτές θα καλούνται από τον νόμο, αποκλειστικά για την ανδρική τους ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας ή στην εκάστοτε ανώτατη επαγγελματική κατηγορία, ή την Εθνική Ομάδα Ανδρών.
2. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή Πετοσφαίρισης, απαιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. που χορηγείται εφόσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει τις εξής αθροιστικά προϋποθέσεις :
α. Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή Πετοσφαίρισης. β. Ηλικία όχι ανώτερη των πενήντα πέντε (55) ετών. γ. Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής εθνικής ομάδας Ανδρών-Γυναικών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια ή έχει διατελέσει για δύο (2) συνεχή χρόνια πρώτος προπονητής ανδρικής ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτατης βαθμίδας ξένης χώρας. δ.Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α. ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της F.I.V.B. ή οποιαδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη ρητού όρου ή με αυτοτελή γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές διαφορές του με το Τ.Α.Α. ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης ή όπως αλλιώς αυτές θα καλούνται από τον νόμο, που τον απασχολεί, επιλύονται από τις επιτροπές του άρθρου 95 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3262/2004.
3. Η έγκριση της Γ.Γ.Α. για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από Τ.Α.Α. η Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης, ή την Ε.Ο.ΠΕ., παρέχεται υπό τον όρο ότι οι τυχόν συνεργάτες του θα είναι Έλληνες προπονητές.
4. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού ποσού της συμβατικής αμοιβής αλλοδαπού προπονητή παρακρατείται από το οικείο Τ.Α.Α. η Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης και κατατίθεται στο ταμείο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.ΠΕ.) , υπέρ του τηρουμένου στον Σ.Ε.Π.ΠΕ. ειδικού λογαριασμού επιμόρφωσης των προπονητών. Ποσό που αναλογικά αντιστοιχεί στους τέσσερις (4) πρώτους μήνες απασχόλησης του αλλοδαπού προπονητή καταβάλλεται πριν από την έγκριση βεβαίωση νομίμων προσόντων της πρόβλεψης αυτού από την Γ.Γ.Α. και επιστρέφεται στο οικείο Τ.Α.Α. ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης, αν απορριφθεί η αίτηση για την πρόσληψη του αλλοδαπού προπονητή. Κατά την κατάθεση της αίτησης πρόσληψης του αλλοδαπού προπονητή συνυποβάλλεται και το σχετικό γραμμάτιο καταβολής. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ανά μήνα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω καταβολή, η Γ.Γ.Α. μπορεί να μην χορηγήσει ή να ανακαλέσει την ως άνω έγκριση.

5. Στις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται οι προπονητές υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για τους οποίους ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των ημεδαπών προπονητών (Ελλήνων υπηκόων).
6. Τα Τ.Α.Α. ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης που προσλαμβάνουν Έλληνες προπονητές ή προπονητές υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. υποχρεούνται να παρακρατήσουν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού συμβατικού ποσού της αμοιβής του προπονητή και να το καταβάλουν στο ταμείο του Σ.Ε.Π.ΠΕ. Το ποσό αυτό περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό επιμόρφωσης προπονητών που τηρεί ο Σ.Ε.Π.ΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΑ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Η πρόσληψη προπονητών Πετοσφαίρισης είναι υποχρεωτική για όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και στα τοπικά πρωταθλήματα των Ενώσεων Περιφερειών ή Τοπικών Επιτροπών , πρώτης κατηγορίας.
3. Σε περίπτωση ανόδου σωματείου σε ανώτερη κατηγορία, παρέχεται στο σωματείο αυτό το δικαίωμα να απασχολεί και για τη νέα αγωνιστική περίοδο τον προπονητή που απασχολούσε κατά την αγωνιστική περίοδο πριν την άνοδο, έστω και αν αυτός δεν είναι κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος για την κατηγορία στην οποία ανήλθε το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Σ.Ε.Π.ΠΕ για κάθε προπονητή, μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Το ως άνω δελτίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σ’ όλες τις διοργανώσεις αγώνων Πετοσφαίρισης.
2. Απαγορεύεται απολύτως η αναγραφή στο φύλλο αγώνα ως προπονητή σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ηλικιακό πρωτάθλημα η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η παράβαση της παραγράφου αυτής, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο στερουμένου του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Πετοσφαιριστών. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει για λόγους ανωτέρας βίας. Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν προπονητή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν.2725/1999.
3. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή που εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.ΠΕ., θεωρείται από τον Σ.Ε.Π.ΠΕ. και την Ε.Ο.ΠΕ. και λογίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο της ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή Πετοσφαίρισης για κάθε αγωνιστική περίοδο.
4. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, υποχρεούται να τηρεί μητρώο προπονητών (παρ. 2, άρθρο 26, Ν/2725/99), σύμφωνα με τα εκάστοτε αποστελλόμενα σε αυτήν στοιχεία από τον Σ.Ε.Π.ΠΕ.

5. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου που συμμετέχουν Τ.Α.Α. ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης ή σωματεία που διοργανώνει η Ε.Ο.ΠΕ., ή οι Ενώσεις Περιφερειών ή οι Τοπικές Επιτροπές., ο γυμνασίαρχος ή ο κομισάριος και ελλείψει αυτών ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, υποχρεούνται να ελέγχει πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζί με τα δελτία των αθλητών των διαγωνιζομένων ομάδων, το δελτίο ταυτότητας του προπονητή, που εκδίδει ο Σ.Ε.Π.ΠΕ., το οποίο πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένο από τον Σ.Ε.Π.ΠΕ. και την Ε.Ο.ΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Οι κατηγορίες των προπονητών Πετοσφαίρισης είναι οι Α, Β, και Γ.
2. Οι προπονητές Πετοσφαίρισης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος που κατέχουν ως ακολούθως :
α. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Α’ κατηγορίας σε Τ.Α.Α. , ή Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης, ή σε σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας.
β. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Β’ κατηγορίας σε σωματεία Β’ Εθνικής κατηγορίας και κατωτέρων κατηγοριών.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Γ’ κατηγορίας σε σωματεία τοπικών κατηγοριών.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή Πετοσφαίρισης απαγορεύεται να είναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της Πετοσφαίρισης, εν ενεργεία Πετοσφαιριστές, διαιτητές Πετοσφαίρισης ή διαμεσολαβητές Πετοσφαιριστών.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τ.Α.Α. ή Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών Πετοσφαίρισης από προπονητές Πετοσφαίρισης, εφόσον είναι σε ενεργό δράση καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθμού (άρθρο 69 αρ. 2 – άρθρο 61 παρ.1 του Ν.2725/1999).
3. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία (παρ. 11, άρθρο 31, Ν.2725/1999).
4. Προπονητής, ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο, Τ.Α.Α. ,ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία Πετοσφαίρισης, με την ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή τεχνικός Διευθυντής ή ως συνεργάτης – προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή Τ.Α.Α. ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία Πετοσφαίρισης έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης, ανακαλείται προσωρινώς η άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά το άρθρο 8 του παρόντος, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 7 -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Εκτός των επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 95 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3262/2004, περί επίλυσης των οικονομικών διαφορών μεταξύ των Τ.Α.Α. ή Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών Πετοσφαίρισης και των προπονητών τους, λειτουργεί στην Ε.Ο.ΠΕ. ως όργανο αυτής, επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών μεταξύ των αθλητικών σωματείων και των προπονητών τους, οριζόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. και αποτελούμενη :

• από ένα (1) εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., κατά προτίμηση νομικό, ως Πρόεδρο.
• από ένα (1) νομικό με εμπειρία στα αθλητικά θέματα και ιδίως στο άθλημα της Πετοσφαίρισης, κοινής αποδοχής των ενδιαφερόμενων μερών (Ε.Ο.ΠΕ. και Σ.Ε.Π.ΠΕ.).
• από έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π.ΠΕ. οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Ε.Ο.ΠΕ. οριζόμενος από το Δ.Σ. αυτής.
2. Η θητεία των μελών, που ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, είναι διετής.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής καθώς και του γραμματέα αυτής, η οποία βαρύνει τον προυπολογισμό της Ε.Ο.ΠΕ.
4. Η έφεση κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Ο.ΠΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, Ν.2725/1999.
5. Ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα να παρίστανται τα ενδιαφερόμενα μέλη αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο.
6. Το καθού η προσφυγή ή η έφεση μέρος καλείται να παραστεί κατά το δικάσιμο της προσφυγής ή εφέσεως ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με επιμέλεια του προσφεύγοντος ή εκκαλούντος δι’ επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή αντιγράφου της προσφυγής ή εφέσεως μετά κλήσεως να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

7. Η συζήτηση της προσφυγής ή εφέσεως δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών από της καταθέσεως αυτών, οι δε επ’ αυτών αποφάσεις εκδίδονται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη συζήτηση.
8. Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην αρμοδιότητα της, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτροπής πρέπει να υπάρχει έγγραφη σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και να περιέχεται ρητός όρος στη σύμβαση αυτή με τον οποίο τα μέρη να συμφωνούν για την υπαγωγή των οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από αυτή, στη δικαιοδοσία των δια του παρόντος θεσπιζόμενων επιτροπών ή εφόσον στην ειδική προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος τεθεί ρητός όρος ότι οι ως άνω οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητικών σωματείων και προπονητών, επιλύονται από την επιτροπή αυτή.
9. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη σύμβαση και ο αιτών εμφανισθεί ενώπιον της Πρωτοβάθμιας επιτροπής ή αν παραστεί κατά τη διαδικασία της συζήτησης της προσφυγής, ή έλλειψη της έγγραφης σύμβασης καλύπτεται.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Εάν ο προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του υποπέσει σε παράπτωμα που παραβιάζει τον νόμο ή τους κανονισμούς, διώκεται πειθαρχικά από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. για παραπτώματα που περιλαμβάνονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ε.Ο.ΠΕ. ή από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Σ.Ε.Π.ΠΕ. για τα λοιπά παραπτώματα. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή σε απολογία η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των αρμοδίων οργάνων.
Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού πειθαρχικού αδικήματος ο

Υφυπουργός Πολιτισμού μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια άσκησης επαγγέλματος ύστερα από εισήγηση της Ε.Ο.ΠΕ. ή του Σ.Ε.Π.ΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα Πετοσφαίρισης, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ κατηγορίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 5 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 14 του Ν.3057/2002, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρις κανένα δίπλωμα ειδικότητας, μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Πετοσφαίρισης Α’ κατηγορίας εφόσον εδιδάχθησαν το άθλημα της Πετοσφαίρισης και με την προυπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν.2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Οι προπονητές Πετοσφαίρισης, οποιασδήποτε κατηγορίας, υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα αρμόδια όργανα.
2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ανακαλείται προσωρινά για μια αγωνιστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ο.ΠΕ. η του Σ.Ε.Π.ΠΕ. εάν αυτός δεν παρακολούθησε

ένα (1) τουλάχιστον από τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σ.Ε.Π.ΠΕ. στη διάρκεια μιας τριετίας. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Η επιμόρφωση των Ελλήνων προπονητών Πετοσφαίρισης τελεί υπό την εποπτεία της πολιτείας και υλοποιείται με τα επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.ΠΕ., των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και του Σ.Ε.Π.ΠΕ..
2. Για την οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων (σεμινάριο, κάμπιγκ κτλ) από άλλους φορείς , πλην των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων (Γ.Γ.Α., Ε,Ο.ΠΕ., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σ.Ε.Π.ΠΕ.), προκειμένου αυτά να ενταχθούν στα αξιολογημένα σεμινάρια, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού χορηγούμενη στον φορέα κατόπιν αιτήσεως του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σ.Ε.Π.ΠΕ. και διαβιβάζεται με τη γνώμη αυτού στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση, για να εξετασθεί πρέπει να συνοδεύεται με λεπτομερές πρόγραμμα της διδακτέας ύλης, τα ονόματα των ομιλητών, καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500) στο ταμείο του Σ.Ε.Π.ΠΕ., το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα της διοργάνωσης των επιμορφωτικών εκδηλώσεων, σε περίπτωση μη εγκρίσεως της αιτούμενης εκδηλώσεως.
4. Κάθε διοργάνωση εκδηλώσεων επιμόρφωσης προπονητών από φορείς πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να προγραμματίζεται σε ημερομηνίες απέχουσες περισσότερο του ενός μηνός από το διεθνές σεμινάριο του Σ.Ε.Π.ΠΕ. Υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής εγκρίσεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατά παράβαση της παραγράφου αυτής απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή Πετοσφαίρισης χωρίς διάκριση κατηγορίας που είχαν χορηγηθεί μέχρι ενάρξεως ισχύος του Ν.2725/1999, εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις κατηγορίες αγώνων Πετοσφαίρισης και μετά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2. Όσοι προπονητές, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι προπονητές σε κατηγορία ανώτερη από αυτήν που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, οφείλουν να εναρμονιστούν εντός ενός (1) έτους για τους κατέχοντες Β’ κατηγορία και εντός δύο (2) ετών για τους κατέχοντες Γ’ κατηγορία.
3. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος προπονητή Πετοσφαίρισης κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν.3057/2002 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 5, άρθρο 136 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 77 του Ν.3057/2002). 4. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4 του Ν.2725/1999, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφαση και δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των προσόντων των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα (άρθρο 136 παρ. 6 του Ν.2725/1999). Ειδικότερα, ιδρύονται και λειτουργούν Σχολές Προπονητών Γ’, Β’, και Α’ Κατηγορίας από την Γ.Γ.Α. που, αντίστοιχα, χορηγούν διπλώματα, με τα οποία παρέχεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος μετά την χορήγηση και της νόμο άδειας, με τις κατωτέρω προυποθέσεις :
Α) Γ ια τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Γ’ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:
α. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της Πετοσφαίρισης.
β.Να έχει ηλικία μεταξύ 25-40 ετών.

γ. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης Σχολής.
δ. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Πετοσφαιριστής, σε σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.ΠΕ., ή οι Ενώσεις Περιφερειών ή Τοπικών Επιτροπών.
ε. Κατ’ εξαίρεση Απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. (καθηγητές Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα Πετοσφαίρισης και χωρίς 5ετή αθλητική προυπηρεσία να μπορούν να φοιτήσουν στην σχολή Γ κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις Αα, Αβ).
Β) Γ ια τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Β’ κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει :
α. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της πετοσφαίρισης.
β. Να έχει ηλικία μέχρι 45 ετών.
γ. Να έχει δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ ενός έτους.
δ. Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.ΠΕ. , ή των Ενώσεων Περιφερειών ή Τοπικών Επιτροπών, ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για ένα χρόνο ή να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση προπονητού με άδεια Α’ κατηγορίας, ότι διατέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για διάστημα ενός χρόνου.
ε. Να έχει ακολουθήσει ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα του οργανώσαντος το σεμινάριο φορέα. Κατ’εξαίρεση των οριζομένων της παραγράφου αυτής περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Β’ κατηγορίας, δικαίωμα φοίτησης έχουν και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. που κατέχουν δευτερεύουσα ειδικότητα Πετοσφαίρισης, εφ’όσον πληρούν τις προυποθέσεις των περιπτώσεων Βα και Ββ της παρούσας παραγράφου.
Γ) Γ ια την φοίτηση σε Σχολή προπονητών Α’ κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει :
α. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη

διδασκαλία της πετοσφαίρισης β. Να έχει ηλικία μέχρι 50 ετών.
γ. Να είναι κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστο προ διετίας.
δ. Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.ΠΕ. ή των Ενώσεων Περιφερειών ή Τοπικών Επιτροπών,
ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για δύο (2) χρόνια ή υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α’ κατηγορίας ότι διετέλεσε συνεργάτης του σε συγκεκριμένη ομάδα για δύο (2) χρόνια.
ε. Να έχει ακολουθήσει δύο (2) τουλάχιστον σεμινάρια προπονητών βόλλευ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως προπονητής Β’κατηγορίας.
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων της ανωτέρω παραγράφου περί φοιτήσης σε σχολή προπονητών Α’ κατηγορίας, πρόσωπα τα οποία ως Πετοσφαιριστές προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες και συνεπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και 25 για τις γυναίκες, δικαιούνται να συμμετάσχουν απ’ ευθείας σε Σχολές Προπονητών Α’ κατηγορίας, εφ’όσον πληρούν τις προυποθέσεις των περιπτώσεων Γα και Γβ της παρούσης παραγράφου.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Πηγή: http://www.epesth.gr/